INNOWACJE PEDAGOGICZNE

“Wsiądź do pociągu nie byle jakiego” to pierwsza innowacja pedagogiczna zrealizowana w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach. Jej celem było zapoznanie uczniów z Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji.

Pierwsze lekcje pokazowe odbyły się w dn. 23 – 24 września 2020 roku w 8 klasach. Pierwsze spotkanie przygotowały: Agnieszka Wojtal (liderka ds. ZSK, woj. opolskie) oraz Ewa Frołow (trener z Instytutu Badań Edukacyjnych).

Zajęcia, w których udział wzięło ponad 100 osób, spotkały się z niesamowitym zainteresowaniem młodzieży. Uczniowie byli aktywni na lekcjach pokazowych, zgłaszali ciekawe przemyślenia dotyczące przyszłości zawodowej z uwzględnieniem możliwości, jakie stwarza ZSK.

Był to wstęp do pogłębienia wiedzy na następnych lekcjach, które zrealizowali nauczyciele zdzieszowickiej szkoły. Działania dydaktyczne były na bieżąco monitorowane i ewaluowane przez autorki, z uwzględnieniem głosu uczniów biorących udział w zajęciach. Pozwoliło to na wypracowanie optymalnej wersji zajęć oraz sposobów ich przekazywania adekwatnych do potrzeb edukacyjnych młodzieży.

Osoby zainteresowane poszerzeniem i zgłębieniem tematu innowacji pedagogicznej nt. ZSK oraz wdrożeniem tego rozwiązania w swojej szkole, mogą uzyskać wsparcie w formie seminarium metodyczno-informacyjnego. Dodatkowo otrzymają pakiet materiałów niezbędnych do realizacji innowacji (konspekty lekcji, plakaty, instrukcje do ćwiczeń).

Zapraszamy do kontaktu:

Agnieszka Wojtal: a.wojtal@ibe.edu.pl

Ewa Frołow: e.frolow@ibe.edu.pl

Barbara Lebedowicz: b.lebedowicz@ibe.edu.pl

Innowacja jest przewidziana do realizacji w szkole ponadpodstawowej. Metody oraz treści zostały dobrane dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Poprzez zmianę doboru metod pracy, innowację można także realizować w starszych klasach szkoły podstawowej.
Innowacja obejmuje 4 tematy:
 1. Wsiądź do pociągu nie byle jakiego – czyli czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji i o co w nim chodzi.
 2. Stacja kwalifikacja – Polska i Europejska Rama Kwalifikacji.
 3. Bilet do kariery – walidacja i Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji.
 4. Zbieraj dowody – metoda portfolio. Narzędzia do tworzenia e-portfolio.

Każdy temat stanowi jedną jednostkę lekcyjną. Na lekcjach będą stosowane metody aktywizujące uczniów. W końcowym etapie uczniowie rozwiążą wirtualny Escape Room. Udział w Escape Room będzie jednocześnie konkursem.

W innowacji będą także mogli wziąć udział rodzice uczniów oraz wszyscy zainteresowani ZSK. Dla osób dorosłych zaplanowano otwartą konferencję o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji prowadzoną przez doradców regionalnych IBE.

W ramach realizacji lekcji uczeń:
 1. dowie się jak, może przygotowywać się do wejścia na rynek pracy;
 2. pozna podstawowe pojęcia dotyczące ZSK przydatne w kontekście kształtowania przyszłej kariery;
 3. pozna drogi dojścia do kwalifikacji;
 4. zrozumie zasadę porównywania kwalifikacji;
 5. dowie się, co oznacza logo PRK na jego świadectwie szkolnym;
 6. będzie umiał wyszukać informacje o kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji;
 7. będzie wiedział, jak potwierdzać kwalifikacje i pozna drogę do uzyskania kwalifikacji rynkowych;
 8. pozna zalety tworzenia portfolio oraz narzędzia do tego służące.

Skuteczność, efektywność oraz użyteczność przeprowadzonych zajęć będzie można sprawdzić stosując kwestionariusze ankiety dla uczniów oraz rodziców.

Innowację opracowały:
 1. Agnieszka Wojtal – Regionalny Lider ds. ZSK w woj. opolskim IBE;
 2. Ewa Frołow – trener IBE;
 3. Justyna Raszczyk – Kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach we współpracy z Barbarą Lebedowicz trener IBE) oraz Beatą Soczawą (nauczyciel ZS w Zdzieszowicach).

123 uczniów, biorących udział w innowacji, wypełniło ankietę ewaluacyjną, która dostarczyła cennych informacji o ich ogólnych odczuciach, przydatności omawianych treści oraz atrakcyjności przekazu. Po przeprowadzeniu cyklu lekcji nt. ZSK około 1/3 uczniów wie, w jaki sposób może skorzystać z ZSK oraz ma ogólną wiedzę na ten temat. Ponad 12% ankietowanych potrafi rozszyfrować skrótowce używane w ZSK. Ogólna ocena cyklu lekcji kształtuje się na poziomie 5 (dobrze) – 42% uczniów lub 6 (bardzo dobrze) – 34% uczniów.

Wnioski płynące z wdrożenia pierwszej w Polsce innowacji pedagogicznej na temat ZSK są następujące:
 1. Większość uczniów nie miała wiedzy na temat ZSK przed rozpoczęciem cyklu lekcji. Po realizacji tematów ich wiedza wzrosła, poznali nowe pojęcia, potrafią rozszyfrować skrótowce używane w ZSK oraz wiedzą, jak mogą wykorzystać wiedzę o ZSK.
 2. Poruszana tematyka była dla uczniów interesująca, zrozumiała i przydatna.
 3. Uczniowie nabyli nową wiedzę i umiejętności, które mogą być dla nich przydatne
  w przyszłości.
 4. Uczniowie pozytywnie ocenili cykl lekcji o ZSK.

POBIERZ RAPORT EWALUACJI (PDF, 798 KB)

Trudno o lepszą rekomendację dla przeprowadzania podobnych działań
w kolejnych szkołach ponadpodstawowych w kraju.