Formularz zgłoszenia udziału w konkursie “KWALIFIKACJA JUTRA” na pracę opisującą kwalifikację rynkową upowszechniającą Zintegrowany System Kwalifikacji.

Formularz zgłoszenia należy wypełnić i wysłać za pośrednictwem strony kwalifikacje.edu.pl w terminie podanym przez Organizatora.
OPIS KWALIFIKACJI musi zawierać łącznie minimum 1200 znaków.
UZASADNIENI musi zawierać łącznie minimum 800 znaków.

Temat pracy: KWALIFIKACJA JUTRA

Pytania i wyjaśnienia do Regulaminu konkursu na pracę opisującą kwalifikację rynkową upowszechniającą Zintegrowany System Kwalifikacji „Kwalifikacja jutra”

Pytanie nr 1 i 2

Chciałabym doprecyzować pewien obszar regulaminu konkursu “Kwalifikacje jutra”. W związku z tym mam dwa pytania: Ile zgłoszeń maksymalnie może przesłać jedna osoba? Ile zgłoszeń może maksymalnie przesłać jeden NGO od różnych osób?

Odpowiedź:

W odpowiedzi informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu “Kwalifikacja jutra”   zgłoszenie udziału w konkursie może złożyć tylko i wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu posiadającego osobowość prawną wyłącznie w formie stowarzyszenia, fundacji posiadającą status organizacji pożytku publicznego. (dalej: Uczestnik). Uczestnik gwarantuje i oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do przesłanej Pracy, może nimi swobodnie rozporządzać oraz ich przeniesienie bądź udzielenie licencji Organizatorowi, nie narusza praw osób trzecich. Organizator jest uprawniony do zbadania stanu posiadania przez Uczestnika praw majątkowych do przesłanego utworu. Zapisy Regulaminu konkursu definiujące zgłoszenie pracy opisującej kwalifikację rynkową upowszechniającą ZSK (dalej: “Praca”) uściślają jedną pracę, co w domyśle oznacza, że jeden podmiot uprawniony do udziału w konkursie składa jedno zgłoszenie pracy konkursowej. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że sama idea konkursu zakłada współzawodniczenie różnych autorów.