Branżowe Centra Umiejętności jako nowe placówki oświatowe ruszają ze swoją działalnością w całej Polsce!

Branżowe Centra Umiejętności (BCU) mają być łącznikami pomiędzy szkołami, uczelniami, organami prowadzącymi oraz branżami. Ich idea wykracza poza dotychczasowe tradycyjne modele kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego. W BCU młodzież, nauczyciele i osoby zatrudnione w poszczególnych gałęziach gospodarki będą mieć dostęp do najbardziej nowoczesnych w danej dziedzinie technologii. Dzięki temu będą mogli zdobywać wiedzę i nowe umiejętności, zwłaszcza w kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki.
palec będący źródłem energii

Instytut Badań Edukacyjnych, zwłaszcza zespół Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), wspiera Branżowe Centra Umiejętności w wielu obszarach  podejmując się m.in takich działań jak: organizacja seminariów informacyjnych i spotkań roboczych nt. ZSK, PRK (Polska Rama Kwalifikacji) i SRK (Sektorowe Ramy Kwalifikacji), wsparcie w opisie kwalifikacji sektorowych oraz przygotowaniu się do pełnienia roli instytucji certyfikującej (IC) i prowadzenia walidacji, sieciowanie BCU z innymi podmiotami z regionu, jak i w wymiarze ponadregionalnym. 

W tej chwili odbywają się spotkania Partnerów w ramach poszczególnych inwestycji, podczas których eksperci ZSK m. in. prezentują System, potrzeby pracodawców, wymagania zmieniającego się rynku pracy, ścieżki uczenia się, proces wpisywania kwalifikacji do ZSK, Europejską i Polską Ramę Kwalifikacji

Jedno z pierwszych takich spotkań, z udziałem naszej ekspertki, Anety Czarnieckiej, odbyło się na zaproszenie Starosty Niżańskiego, p. Roberta Bednarza, w ramach inwestycji „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim w dziedzinie Energetyka”, której celem jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży energetycznej.

Na stronie powiatu niżańskiego, w podsumowaniu spotkania, czytamy:

„Realizowany projekt ma duże znaczenie dla rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu z uwagi na duży wpływ edukacji zawodowej na proces kształtowania innowacyjnych postaw i stymulowania rozwoju. Ważnym aspektem jest odpowiednie przygotowanie i wyszkolenie kadr na rynek pracy. Powiat Niżański wraz z partnerami projektu będzie tak kierować działaniami, aby osiągnąć satysfakcjonujące efekty i żeby na rynek pracy trafiali fachowcy, którzy będą potrafili się na nim odnaleźć i spełnią zmieniające się oczekiwania pracodawców” – mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.

BCU - spotkanie w starostwie powiatu niżańskiego
BCU – spotkanie w Starostwie Powiatu Niżańskiego; 
źródło: Starostwo Powiatu Niżańskiego
BCU - spotkanie w starostwie powiatu niżańskiego
BCU – spotkanie w Starostwie Powiatu Niżańskiego;
źródło: Starostwo Powiatu Niżańskiego

Podczas spotkań omawiane są również szanse i możliwości, jakie dają kwalifikacje sektorowe. Od stycznia obowiązują zmiany w ustawie o ZSK – wprowadzono nowy rodzaj kwalifikacji: kwalifikacje sektorowe. Są to nieuregulowane odrębnymi przepisami kwalifikacje o charakterze zawodowym, które:

  • odpowiadają na potrzeby danej branży lub sektora i uwzględniają ich specyfikę,
  • są nadawane przez podmioty prowadzące działalność statutową w obszarze danej branży lub sektora, którym zostało nadane uprawnienie do certyfikowania danej kwalifikacji sektorowej.

Dokumentem potwierdzającym nadanie tego rodzaju kwalifikacji jest certyfikat kwalifikacji sektorowej. Z wnioskiem o włączenie kwalifikacji sektorowej do ZSK mogą wystąpić podmioty prowadzące działalność w obszarze danej branży lub danego sektora. Zewnętrzne zapewnianie jakości walidacji i certyfikowania kwalifikacji sektorowych, które nadają Branżowe Centra Umiejętności, wykonuje Instytut Badań Edukacyjnych.

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn