You are currently viewing Zintegrowany System Kwalifikacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Zintegrowany System Kwalifikacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Niniejsza publikacja dedykowana jest przedstawicielom wszystkich szczebli samorządu terytorialnego
(województwa, powiatu lub gminy), a w szczególności ich decydentom i pracownikom odpowiedzialnym
za oświatę, politykę rozwoju, planowanie strategii rozwoju, inwestycje, a także promocję
w samorządach terytorialnych.

Autorzy postawili sobie za cel przybliżenie Czytelnikom założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
(ZSK), który wdrożony Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. może być wykorzystany w samorządach
do planowania strategicznego rozwoju regionalnego lub lokalnego oraz do budowania innowacyjnej
gospodarki w oparciu o kwalifikacje. Zaprezentowana publikacja to zwarte kompendium wiedzy o ZSK
wraz z przykładami zastosowania w wybranych samorządach inspiracji płynących z tegoż systemu.
W przedstawionej analizie punktem wyjścia jest zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego
na kwalifikacje. Streszczenie głównych założeń ZSK, także w kontekście odpowiedzi na potrzeby
samorządów, a ponadto szerzej opisane możliwości usytuowania ZSK w strategiach rozwoju regionalnego
oraz regionalnych programach operacyjnych, spełniają w ten sposób postulat upowszechniania
wiedzy o ZSK wśród przedstawicieli JST.

Dobrą propozycję dla wszystkich zainteresowanych wdrażaniem rozwiązań ZSK na terenie samorządu
lokalnego mogą stanowić przykłady tych instytucji prowadzonych przez JST, które upatrują kolejnych
szans rozwojowych we włączaniu się w rozwiązania oferowane przez system. Czytelnikom pragnącym
zgłębiać wiedzę o ZSK polecamy także rozdział poświęcony działaniom Instytutu Badań Edukacyjnych
w regionach.

Zagadnieniem będącym osią niniejszego poradnika jest odniesienie do aktualnych, a zarazem potrzebnych
społecznie i gospodarczo, możliwości projektowania kwalifikacji dla mieszkańców województwa,
powiatu lub gminy. Szczególnego znaczenia nabierają regulacje prawne o ZSK, gdy przyjrzymy
się randze, która jest nadawana uczeniu się nieformalnemu, czyli każdej aktywności edukacyjnej poza
szkołą, uczelnią, kursem czy szkoleniem.

Mam nadzieję, że zaprezentowane zagadnienia będą okazją do uporządkowania wiedzy w zakresie
powiązań edukacji i rynku pracy, rozwiązań systemowych będących istotą Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji, a także do działań w zakresie projektowana i realizacji strategii rozwoju samorządu terytorialnego
w oparciu o kwalifikacje jego mieszkańców.

prof. dr hab. Jan Fazlagić, ekspert NIST, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Pobierz publikację 2019