Branża dla branży, czyli Sektorowe Ramy Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji zapewnia możliwość rozwijania zapisów Polskiej Ramy Kwalifikacji w taki sposób, aby uwzględniały specyfikę danej branży. Służą do tego Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SRK), które stanowią uszczegółowienie Polskiej Ramy Kwalifikacji i z założenia mają pomóc w zidentyfikowaniu oraz uzupełnieniu luk kompetencyjnych w danym sektorze.

Nie chcemy, aby ZSK funkcjonował w oderwaniu od realiów rynkowych, dlatego w prace nad ramami angażujemy organizacje branżowe i przedstawicieli firm z poszczególnych sektorów gospodarki.

Głównym założeniem przyjętym przy opracowywaniu ram sektorowych jest więc tworzenie ich przez branżę dla branży.

Jeśli przedstawiciele danej branży stwierdzą potrzebę stworzenia ramy sektorowej, mogą także sami zainicjować jej powstanie, mając jednocześnie kluczowy wpływ na jej kształt i zakres. W proces powstawania każdej ramy zaangażowane jest możliwie jak najszersze grono ekspertów reprezentujących różnorodne aspekty działalności w danym sektorze: przedstawiciele pracodawców, izb i organizacji branżowych, szkół zawodowych, firm szkoleniowych oraz instytucji regulacyjnych. Wypracowany w takim gronie projekt jest następnie konsultowany w szerokim środowisku branżowym, które ostatecznie weryfikuje zgodność zapisów SRK z faktycznymi potrzebami sektora. Można więc powiedzieć, że interesariusze branżowi są jednocześnie twórcami i adresatami rozwiązań zawartych w ramie.

SRK dają wiele korzyści:

 • Czytelny plan budowania i rozwoju zespołu poprzez uporządkowanie zestawu kwalifikacji ważnych z punktu widzenia interesariuszy sektora i poszukiwanych przez pracodawców.
 • Jednolity i miarodajny sposób oceny potencjału pracowników, możliwy dzięki łatwości porównywania kwalifikacji i identyfikowania potrzeb pracodawcy.
 • Metodę wiarygodnej weryfikacji kompetencji kandydatów do pracy, co umożliwi efektywniejszą rekrutację i zmniejszy ryzyko kosztownych pomyłek kadrowych.
 • Otwarte drzwi do współpracy na rynku europejskim dzięki rozpoznawalności kwalifikacji i wiarygodności kompetencji kapitału ludzkiego firmy.
 • Pewne planowanie długoterminowych inwestycji i rozwoju firmy dzięki możliwości identyfikowania luk kompetencyjnych na rynku oraz realnemu wpływowi na zmiany w programach kształcenia.
 • Skuteczną odpowiedź na deregulację w branży – SRK umożliwia stworzenie standardów dotyczących zatrudnienia bez potrzeby tworzenia nowych regulacji.

Ramy sektorowe są włączane do ZSK w drodze rozporządzenia wydawanego przez ministra koordynatora ZSK. Proces włączania SRK jest inicjowany przez ministra właściwego dla danej branży, z jego własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanego podmiotu. W połowie 2017 r. ramy sektorowe dla sportu i turystyki przeszły ten proces. Dzięki temu kwalifikacje z tych obszarów włączone do ZSK muszą zawierać odniesienie do SRK. Obecnie (2 połowa 2018 r.) trwają prace nad włączeniem do ZSK ram sektorowych w bankowości, budownictwie i usługach rozwojowych.

Do listopada 2018 r. powstało 10 projektów ram sektorowych. Do 2020 r. planowanych jest opracowanie kolejnych 7 sektorowych ram. Szczegółowe plany związane z typowanymi branżami mogą ulec zmianie w toku prac.

Opracowane ramy sektorowe:

 • Sektor bankowy
 • IT
 • Sport
 • Turystyka
 • Telekomunikacja
 • Budownictwo
 • Usługi rozwojowe
 • Przemysł mody
 • Zdrowie publiczne
 • Handel

Planowane ramy sektorowe:

 • Motoryzacja
 • Przemysł chemiczny
 • Rolnictwo
 • Górnictwo
 • Energetyka
 • Oświata i wychowanie
 • Pomoc społeczna

Dowiedz się więcej (publikacje SRK):

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Przemysłu Mody (SRK PM)

Sektorowa Rama Kwalifikacji Usług Rozwojowych (SRK UR)

Facebook
Twitter
LinkedIn