Podstawowe procedury w realizacji zadań ministrów odpowiedzialnych za kwalifikacje z Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ważną funkcję pełnią ministrowie właściwi dla kwalifikacji. Są oni odpowiedzialni za włączanie do ZSK kwalifikacji należących do kierowanych przez nich działów administracji rządowej oraz za funkcjonowanie tych kwalifikacji w ZSK, w tym za sprawowanie nadzoru nad ich walidacją i certyfikowaniem.

Zapraszamy do zapoznania się z III wydaniem publikacji, która może być pomocna w realizacji zadań ministrów. Przedstawione w materiale propozycje procedur są zgodne z przepisami ustawy o ZSK oraz zostały przygotowane w taki sposób, aby możliwe było ich dostosowanie do uwarunkowań i praktyki poszczególnych ministerstw.

Ważnym ich uzupełnieniem są załączniki zawierające przykładowe wzory różnych dokumentów. Pierwszy zestaw 12 procedur opracowanych w 2017 r. był już dwukrotnie rozszerzany – o nowe 4 w 2019 r. i o kolejne 2 w 2020 r.

Zaproponowany w materiale sposób standaryzacji działań ministrów właściwych dla kwalifikacji ma służyć zachowaniu spójności całego systemu. Wykorzystywanie wspólnego zestawu procedur w ministerstwach sprzyja zapewnieniu odpowiedniej jakości oraz porównywalności działań poszczególnych ministrów w ramach ZSK. Stosowanie procedur kształtowanych na wspólnej podstawie ułatwia też monitorowanie ważnych dla ZSK procesów, zarówno w obrębie danego ministerstwa, jak i w ramach całego systemu.

Pobierz publikację w języku polskim

 

Podstawowe procedury w realizacji zadań ministrów odpowiedzialnych za kwalifikacje z Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

JĘZYK PUBLIKACJI
Polski
DATA PUBLIKACJI
2021
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Marszałek Agnieszka , Ziewiec - Skokowska Gabriela , Ziółkowski Robert