O projekcie

Za prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych (IBE). Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej IBE realizuje cztery pozakonkursowe projekty związane z ZSK:

ZSK 2 ma na celu dalsze wspieranie wdrażania ZSK. Stanowi odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane w trakcie realizacji projektu ZSK 1. Interwencja publiczna podjęta w ramach projektu skupia się przede wszystkim na wspieraniu rozwoju i włączania do ZSK kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie m.in. poprzez współpracę z interesariuszami systemu na poziomie krajowym i regionalnym. Działania zaplanowane w tym projekcie mają na celu uzupełnienie działań realizowanych w ramach projektu ZSK 1. Projekt ZSK 2 zakłada m.in. zwiększenie liczby kwalifikacji opisanych oraz funkcjonujących w systemie. W związku z tym zaplanowano wspieranie działań prowadzonych przez ministrów właściwych w procesie włączania kwalifikacji spoza systemów oświaty i szkolnictwa wyższego do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz stworzenie sieci doradców regionalnych działających w każdym z województw.

Zadania realizowane w ramach projektu ZSK 2:

 • Zadanie 1: Wspieranie ministrów właściwych w procesie włączania kwalifikacji do ZSK;
 • Zadanie 2: Utworzenie sieci regionalnych doradców promotorów rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
 • Zadanie 3: Opracowywanie nowych oraz aktualizowanie istniejących kwalifikacji, wraz z narzędziami walidacji oraz rozwiązaniami w obszarze wewnętrznego systemu zapewniania jakości nadawania kwalifikacji;
 • Zadanie 4: Wspieranie instytucji w zakresie procesu walidowania kompetencji;
 • Zadanie 5: Opracowywanie rekomendacji możliwych działań na rzecz uczenia się przez całe życie z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu walidacji funkcjonujących w ZSK oraz wspieranie rozwoju doradztwa na rzecz uczenia się przez całe życie;
 • Zadanie 6: Wspieranie rozwoju kwalifikacji w branżach;
 • Zadanie 7: Upowszechnianie wiedzy o ZSK.

Efekty realizacji projektu:

 • Wspieranie odbiorców i interesariuszy ZSK w działaniach dotyczących: tworzenia kwalifikacji, przygotowania do pełnienia roli instytucji certyfikujących lub prowadzenia walidacji;
 • Organizacja seminariów informacyjnych dotyczących ZSK;
 • Opracowanie 120 nowych opisów kwalifikacji rynkowych i potrzebnych społecznie opracowanie i udostępnienie on-line multimedialnego, interaktywnego vademecum walidacji;
 • Opracowanie innowacyjnego narzędzia do diagnozowania i weryfikacji wybranych kompetencji społecznych;
 • opracowanie dwóch Sektorowych Ram Kwalifikacji: w przemyśle motoryzacyjnym i branży chemicznej oraz przygotowanie 20 opisów kwalifikacji, po 10 z każdej z tych branż.

Pozakonkursowy projekt ZSK 3 stanowi II etap wsparcia wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i kontynuację projektu ZSK 1. Etap ten charakteryzuje się potrzebą znacznego zwiększenia dynamiki włączania kwalifikacji spoza systemów oświaty i szkolnictwa wyższego do ZSK.

Zadania realizowane w ramach projektu ZSK 3:

 • Zadanie 1: Wspieranie ministra koordynatora we wdrażaniu rozwiązań ustawy o ZSK.
 • Zadanie 2: Wspieranie procesu opisywania kwalifikacji przez podmioty zainteresowane włączeniem kwalifikacji rynkowych do ZSK.
 • Zadanie 3: Przygotowanie podmiotów mogących pełnić funkcję instytucji certyfikujących do wdrażania rozwiązań w zakresie nadawania kwalifikacji
  i zapewniania jakości tego procesu.
 • Zadanie 4: Rozwój wiedzy i narzędzi dotyczących walidacji kompetencji.
 • Zadanie 5: Wdrożenie systemu wsparcia dla podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości.
 • Zadanie 6: Wspieranie podmiotów zainteresowanych opracowywaniem sektorowych ram kwalifikacji.
 • Zadanie 7: Monitorowanie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 • Zadanie 8: Upowszechnianie wiedzy o ZSK.

Efekty realizacji projektu:

 • Uruchomienie centrum informacji on-line o ZSK.
 • Pojawienie się w bazie dobrych praktyk pierwszych 10 przykładów dobrych praktyk w obszarze działań ministerstw wynikających z realizacji ustawy o ZSK.
 • Przygotowanie opisów 150 kwalifikacji spoza systemu oświaty i szkolnictwa wyższego do włączenia do ZSK.
 • Opracowanie pięciu Sektorowych Ram Kwalifikacji.
 • Raport z ewaluacji wybranych elementów ZSK.
 • Przygotowanie rekomendacji w zakresie funkcjonowania IC w ZSK.

Projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.