O IBE

Koordynacją prac i wsparciem merytorycznym w zakresie wdrażania ZSK zajmuje się Instytut Badań Edukacyjnych (IBE). IBE to interdyscyplinarna jednostka badawcza prowadząca badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji oraz rynku pracy.
Logo Instytutu Badań Edukacyjnych na tle Warszawy

Zakres pomocy udzielanej interesariuszom systemu przez IBE obejmuje m.in.:

 • Konsultacje na każdym etapie rozpatrywania wniosków.
 • Współpracę przy organizacji seminariów informacyjnych oraz spotkań roboczych.
 • Wsparcie konsultacji środowiskowych.
 • Wsparcie wnioskodawców przy zgłaszaniu kwalifikacji.
 • Wsparcie w organizacji spotkań pracowników ministerstw z wnioskodawcą.
 • Wsparcie instytucji mogących pełnić funkcję instytucji certyfikujących.

O IBE

IBE to interdyscyplinarna jednostka badawcza prowadząca badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji oraz rynku pracy. Instytut uczestniczy w  krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze.

IBE działa pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej i współpracuje m.in. z Głównym Urzędem Statystycznym, Centralną Komisją Egzaminacyjną, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, a także administracją centralną, samorządami terytorialnymi, szkołami, uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi oraz ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą.

OBSZARY BADAWCZE IBE

 • Zagadnienia związane z koncepcją uczenia się przez całe życie.
 • Funkcjonowanie systemu kwalifikacji.
 • Pomiar i analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 • Monitorowanie sytuacji osób młodych wchodzących na rynek pracy.
 • Psychologiczne i pedagogiczne podstawy osiągnięć szkolnych.
 • Ekonomiczne uwarunkowania kształcenia i finansowanie edukacji.
 • Warunki pracy nauczycieli.
 • Społeczne uwarunkowania funkcjonowania systemu edukacji.

ZOBACZ WIĘCEJ

www.ibe.edu.pl

 
Facebook
Twitter
LinkedIn