Nasza współpraca z WZK i BCU w Małopolsce – Festiwal Zawodów 2024

W województwie małopolskim, 24 i 25 kwietnia 2024 r., miało miejsce szczególne wydarzenie - XI Festiwal Zawodów organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Obok szkół, po raz pierwszy, swoją ofertę mogły zaprezentować Branżowe Centra Umiejętności.
młody człowiek obserwujący sylwetki przedstawicieli różnych zawodów
[ilustracja: Canva]

W wydarzeniu uczestniczył ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych, Ireneusz Bochno (główny analityk ds. współpracy ze środowiskami branżowymi ZSK 6 / IBE), członek Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji oraz przedstawiciel zespołu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK6) wspierający Branżowe Centra Umiejętności z województwa małopolskiego.

“Festiwal Zawodów stał się w tym roku również miejscem spotkań z przedstawicielami BCU. Był też okazją do przedstawienia rozwiązań wypracowanych w ZSK, zbudowania dobrych relacji, pogłębienia współpracy, udzielania bezpośredniego wsparcia w zakresie funkcjonowania BCU w czterech obszarach tj.: działalności edukacyjno-szkoleniowej, integrująco-wspierającej, innowacyjno-rozwojowej oraz doradczo-promocyjnej” – powiedział Ireneusz Bochno, główny analityk ds. współpracy ze środowiskami branżowymi ZSK 6 / IBE.

Na zaproszenie władz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wydarzeniach wzięli też udział: Piotr Bartosiak, dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Tomasz Krześniak, zastępca dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

W posiedzeniu Wojewódzkich Zespołów Koordynacji wzięli udział przedstawiciele WZK z Małopolski oraz WZK z Warmii i Mazur, którzy przedstawili zakres działalności w regionach, realizację zadań na rzecz wspierania polityki edukacyjnej, koordynację zadań w zakresie doradztwa zawodowego oraz ideę uczenia się przez całe życie, w tym planowane do realizacji działania wdrożeniowe oraz badania i analizy.

Z punktu widzenia roli IBE w regionie ważne było zapoznanie się z założeniami budowania systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z budowaniem platform współpracy i mechanizmów sieciowania.

“Rozmowy z przedstawicielami kierownictw szkół, liderami i partnerami BCU najczęściej koncentrowały się na identyfikowaniu potrzeb, sieciowaniu z ekspertami IBE pod kątem wsparcia w opisie kwalifikacji, przygotowaniach do prowadzenia walidacji czy pełnienia roli instytucji certyfikującej.

Tegoroczny Festiwal Zawodów stał się wartościową przestrzenią planowania kolejnych wspólnych spotkań, jako okazji do dzielenia się doświadczeniami, pogłębienia i poszerzenia wiedzy, poszukiwania optymalnych realizacji zadań i upowszechniania rozwiązań wypracowanych w ZSK” – wyjaśnia Ireneusz Bochno.

Ważne informacje podczas konferencji „Szkoła dla kompetencji przyszłości” przekazał dyrektor Piotr Bartosiak z MEN, który podkreślał znaczenie koordynacji działań w regionach na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych. Podkreślił wartość prognozowania zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Zwrócił również uwagę na zmiany w podstawach programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz kwestie dotyczące monitorowania karier absolwentów szkół ponadpodstawowych. Przedstawił elementy współpracy MEN z pracodawcami. A na zakończenie odniósł się do kamieni milowych oraz wskaźników Krajowego Planu Odbudowy.

W tym roku swoje oferty zaprezentowało aż sześć Branżowych Centrów Umiejętności, tj.: Niepubliczne BCU w Tarnowie (gastronomia i kelnerstwo), BCU w Zespole Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej (spedycja), BCU przy Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowska (obuwnictwo), BCU przy Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie (opieka medyczna), Informatyczne BCU przy ZSTI w Mszanie Dolnej (informatyka i programowanie), BCU przy Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Małopolskim Zespole Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu (opieka medyczna).

„Festiwal Zawodów to niepowtarzalna okazja na dobre zaplanowanie kariery dla uczniów kończących szkoły podstawowe. Organizatorzy przygotowali możliwość praktycznego sprawdzenia indywidualnych umiejętności w ponad 120 zawodach, w których kształcą technika, szkoły branżowe, uczelnie medyczne oraz służby mundurowe. Porad w dobrym zaplanowaniu kariery udzielać będą doradcy edukacyjno-zawodowi.”

— strona WUP Kraków

W programie festiwalu zaplanowano m.in. posiedzenie Wojewódzkich Zespołów Koordynacji, konferencję pt. Szkoła dla kompetencji przyszłości, spotkanie Branżowych Centrów Umiejętności, Regionalnej Rady Branżowej oraz warsztaty Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli dla doradców zawodowych.

Dodatkowe informacje nt. Festiwalu Zawodów można znaleźć na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce Festiwal Zawodów – Droga do spełnienia marzeńhttps://www.malopolska.pl/aktualnosci/edukacja/droga-do-spelnienia-marzen

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn