Konferencja “Poza schematem – nieformalne uczenie się dorosłych w perspektywie badawczej. Trendy, wyzwania, możliwości”

IBE oraz eksperci ZSK zapraszają na konferencję naukową "Poza schematem - nieformalne uczenie się dorosłych w perspektywie badawczej. Trendy, wyzwania, możliwości".

Wydarzenie odbędzie się 13 czerwca 2023 r. w Centrum Konferencyjnym Ogrodowa 58 oraz online. Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia oraz zapisu na konferencję – link do rejestracji dostępny jest tutaj.

Konferencję otworzą:

Większość dorosłych Polaków zdobywa nową wiedzę i rozwija umiejętności poprzez działania realizowane poza instytucjami edukacyjnymi – często w swobodny, nieustrukturyzowany sposób. Ten rodzaj uczenia się – uczenie się nieformalne – jest zjawiskiem fascynującym, dającym uczącemu dużą swobodę, ale jednocześnie trudnym do uchwycenia w prowadzonych badaniach. Choć więc odsetek uczących się w ten sposób dorosłych jest, według różnych badań, wyższy niż uczestników edukacji pozaformalnej i formalnej, nieformalne uczenie się jest rzadziej niż inne formy podejmowane w badaniach i analizach naukowych.

Konferencja “Poza schematem – nieformalne uczenie się dorosłych w perspektywie badawczej. Trendy, wyzwania, możliwości” będzie stanowić przestrzeń wymiany myśli i dyskusji dotyczącej różnych aspektów uczenia się nieformalnego dorosłych. Wezmą w niej udział prelegenci reprezentujący zarówno IBE, jak i inne instytucje akademickie. Będzie to spotkanie różnych dyscyplin naukowych, paradygmatów i podejść do badania uczenia się się nieformalnego. Wystąpienia przedstawione podczas konferencji koncentrować się będą na trzech głównych obszarach tematycznych:

  • Teoretyczne i metodologiczne wyzwania związane z badaniem zjawiska nieformalnego uczenia się.
  • Czynniki sprzyjające i ograniczające uczenie nieformalne. 
  • Konteksty/okoliczności podejmowania uczenia się nieformalnego oraz korzyści jakie ono daje osobom dorosłym.   

Rolę keynote speakera w trakcie wydarzenia pełnić będzie prof. dr Maurice de Greef, kierownik Katedry UNESCO ds. edukacji dorosłych na Uniwersytecie Vrije w Brukseli. Wygłosi wykład w języku angielskim zatytułowany “The impact of learning: A lever for social inclusion and labour market position”. 

fot. Niels Cornelis Meijer

 

Prof. Dr Maurice De Greef jest przewodniczącym katedry UNESCO ds. edukacji dorosłych na Vrije Universiteit w Brukseli, partnerem w projekcie TRANSVAL-EU. Opublikował swoją pracę doktorską na temat korzyści z edukacji dorosłych. We współpracy z Uniwersytetem w Maastricht zrealizował ponad 110 projektów badawczych dotyczących czynników wpływających na sukces w edukacji dorosłych w ponad 150 społecznościach. Zarządzał lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi projektami w obszarach innowacyjnych środowisk uczenia się (ILE), kształtowania polityki publicznej w obszarze edukacji dorosłych oraz wypracowania sposobów podejścia do uczących się i wytyczania nowych kierunków rozwoju w lokalnych społecznościach.

Maurice is the UNESCO Chair on Adult Education at the Vrije Universiteit Brussel, a project partner for TRANSVAL-EU. He published his dissertation (PHD) about the outcomes of adult education. In cooperation with Maastricht University, he realised more than 110 studies in more than 150 communities concerning the impact and success factors of adult education. He has managed local, regional and international projects in innovating learning-environments, strategic policy-making in adult education and developing strategies for approaching learners and realising new courses in local settings. Maurice focuses on conducting studies and initiating projects on the increase of social inclusion of vulnerable populations, (migrants, elderly people, people with lower levels in education or lower skills in literacy) especially through learning. He feels that everyone deserves a second chance by realizing his or her own learning process.

W ramach działalności zawodowej Maurice skupia się na prowadzeniu badań i inicjowaniu projektów, których celem jest integracja szczególnie wrażliwych grup społecznych (migrantów, osób starszych, osób o niższym poziomie wykształcenia lub niższych umiejętnościach czytania i pisania), zwłaszcza poprzez naukę. Uważa, że każdy zasługuje na drugą szansę, realizując swój własny proces uczenia się.

Szczegóły dotyczące programu i rejestracji zostaną podane w pierwszej połowie maja.

Uczenie się przez cały życie i ZSK – dowiedz się więcej

Facebook
Twitter
LinkedIn