Klauzula informacyjna

SUBSKRYBENCI NEWSLETTERA

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

Administratorem danych osobowych jest Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) z siedzibą w Warszawie przy  ul. Górczewskiej 8, 01-180 Warszawa, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr (22) 24 17  101, poprzez adres poczty elektronicznej ibe@ibe.edu.pl lub pisemnie, przekazując korespondencję na  adres siedziby Administratora. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres  poczty elektronicznej: iod@ibe.edu.pl lub pisemnie, przekazując korespondencję na ww. adres siedziby  Administratora.  

Cel i podstawa przetwarzania 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

  1. a) wysyłki newslettera, to jest elektronicznej korespondencji handlowej zawierającej informację o  działalności IBE, organizowanych wydarzeniach (szkolenia, konferencje, webinaria) oraz innych usługach  oferowanych przez IBE – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO – Państwa zgoda;  
  2. b) prowadzenia działań marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych – podstawą przetwarzania  jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – uzasadniony interes administratora jakim jest prowadzenie działań  marketingowych; 
  3. c) obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora polegający na ochronie swoich praw. 

Odbiorcy danych osobowych 

Dane będą udostępnianie upoważnionym pracownikom lub współpracownikom IBE, podmiotom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcom usług poczty  elektronicznej, usługi dystrybucji newslettera, agencji marketingowej. 

Dane będą udostępniane podmiotom, którym Administrator jest zobowiązany lub uprawniony udostępnić  dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Okres przechowywania danych 

Dane będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody. Po tym okresie dane będą przetwarzane  wyłącznie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu IBE (np. na potrzeby obrony w przypadku skarg  lub zapytań) do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

Informujemy, że zgodę można wycofać w każdym momencie klikając w odpowiedni link w otrzymanej  wiadomości newslettera lub wysyłając informację na ades ibe@ibe.edu.pl. Wycofanie zgody nie wpływa  na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

Mają Państwo poniższe prawa: 

  1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
  2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
  3. c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
  4. d) prawo do usunięcia danych osobowych; 
  5. e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapisu i uczestnictwa w  wydarzeniu. 

Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą  poddawane profilowaniu. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza EOG.