23
maj

START

10:00

ZAKOŃCZENIE

11:30

LOKALIZACJA

Online
webinar

ZSK6 Webinary prezentujące wyniki analiz dotyczących szkolnictwa wyższego

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych webinarach z udziałem ekspertek z obszaru lifelong learning, walidacji oraz założeń Europejskiej Ramy Kwalifikacji i wdrażania krajowych ram kwalifikacji, które odbędą się w dniach 23 i 27 maja br. w formule online. 

 

Webinary realizowane w ramach projektu
„Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce – ZSK 6”

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w bezpłatnych webinarach z udziałem ekspertek z obszaru lifelong learning, walidacji oraz założeń Europejskiej Ramy Kwalifikacji i wdrażania krajowych ram kwalifikacji, które odbędą się w dniach 23 i 27 maja br. w formule online. 

Webinary kierujemy do przedstawicieli ministerstw, szkół wyższych, instytutów naukowych i instytutów badawczych. Podczas spotkań przedstawimy wyniki ekspertyz obejmujących następujące obszary tematyczne:
 
– rozwiązania, które wypracowano i wdrożono w zagranicznych instytucjach
szkolnictwa wyższego w odniesieniu do krajowych ram kwalifikacji oraz powiązania oferty edukacyjnej tych instytucji i nadawanych przez nie kwalifikacji z rynkiem pracy (23 maja 2024 r.);
– potrzeby i możliwości wykorzystania metod walidacji do potwierdzania
kompetencji społecznych proponowanych w systemie szkolnictwa wyższego oraz przydatność tych kompetencji w kontekście wymagań stawianych absolwentom przez podmioty rynku pracy (27 maja 2024 r.).

Webinary poprowadzą eksperci do spraw ZSK z zespołu oferującego wsparcie szkołom wyższym: Agnieszka Grabowska, dr Małgorzata Musialik, Iwona Caputa, dr Piotr Bordzoł oraz zaproszone autorki ekspertyz: Sylwia Walicka i dr Barbara Smoczyńska.

Prosimy o rejestrację udziału do 21 maja 2024 roku.
Link do formularza rejestracyjnego:
oraz Deklaracji uczestnika w projekcie ZSK6
Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wskazanego celu i uczestnictwa w samym spotkaniu. 
 

Wsparcie oferowane przez Instytut Badań Edukacyjnych, w tym także i to spotkanie, finansowane jest ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Instytut zobowiązany jest do zbierania danych osobowych uczestników i ich przetwarzania, na podstawie art. 88 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, a także udostępniania ich Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej w celu monitorowania, sprawozdawczości oraz do celów określania kwalifikowalności uczestników. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wyżej wymienionego celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia merytorycznego przez IBE.

Jednocześnie informujemy, że dostęp do Państwa danych osobowych posiadać będzie wyłącznie upoważniony personel, który zobowiązany jest do zachowania poufności, także po zakończeniu zatrudnienia.

Więcej informacji znajdą Państwo w klauzuli informacyjnej zawartej w linku rejestracyjnym, do której lektury zachęcam.