26
styczen

START

08:45

ZAKOŃCZENIE

15:30

LOKALIZACJA

Warszawa
seminarium

Moje Portfolio w praktyce – możliwości wykorzystania narzędzia online w pracy doradcy edukacyjno – zawodowego

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na bezpłatne seminarium informacyjne pt.: „Moje Portfolio w praktyce – możliwości wykorzystania narzędzia online w pracy doradcy edukacyjno - zawodowego”.
Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na bezpłatne seminarium informacyjne pt.: „Moje Portfolio w praktyce – możliwości wykorzystania narzędzia online w pracy doradcy edukacyjno – zawodowego”.

Seminarium skierowane jest do osób, które wspierają innych w rozwoju edukacyjnym i zawodowym, w szczególności do doradców zawodowych i edukacyjnych. Podczas seminarium uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji, jako systemem mającym na celu wspieranie uczenia się przez całe życie, a także będą mieli możliwość bliższego poznania i przetestowania narzędzia Moje Portfolio, które może być pomocne w pracy z klientem.

Moje Portfolio to darmowa aplikacja, która pozwala gromadzić informacje o doświadczeniach, kompetencjach i dowodach poświadczających czyjąś wiedzę i umiejętności. Praca w narzędziu Moje Portfolio prowadzona przy wsparciu doradcy pozwala klientowi zobaczyć, jak wiele potrafi, a także zastanowić się, w jaki sposób przekonać o swoich umiejętnościach innych.

Seminarium ma praktyczny wymiar i obejmuje ćwiczenia na komputerze w aplikacji Moje Portfolio. Organizator zapewnia komputery na sali szkoleniowej.

Na seminarium uczestnicy dowiedzą się:

  • Na jakie potrzeby odpowiada Moje Portfolio?
  • Kto może z niego korzystać?
  • Czemu w Moim Portfolio najważniejsze są kompetencje?
  • Jak gromadzić dowody poświadczające naszą wiedzę i umiejętności?
  • Jak rozumieć “kompetencje” oraz “kwalifikacje” w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji?
  • W jaki sposób Moje Portfolio pozwala czerpać informacje ze Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji?
  • W jaki sposób Moje Portfolio może być pomocne w zdobywaniu kwalifikacji?

Seminarium prowadzone jest przez trenerki Instytutu Badań Edukacyjnych w ramach projektu “Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)” realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych współfinansowanego z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego.

Seminarium odbędzie się w terminie 26.01.2024 r., w godzinach 8:45 – 15:30. 

Osobom mieszkającym w odległości powyżej 50 km od Warszawy zapewniamy nocleg oraz zwrot kosztów dojazdu.

Szczegółowy program spotkania oraz informacje o zasadach zwrotu kosztów dojazdu w załączniku.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie swojego zgłoszenia za pomocą formularza: https://seminaria-ibe.pl/zsk6-0225/

Rejestracji prosimy dokonać najpóźniej do 22.01.2022 r.

W przypadku braku zgłoszenia wymaganej liczby uczestników organizator zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium.

Dodatkowych informacji udziela:
Michał Moskal (tel. 606503904, e-mail: michal.moskal@kdkevents.pl)

Serdecznie zapraszamy!

 
KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych jest Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) z siedzibą w Warszawie, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr (22) 24 17 101, poprzez adres poczty elektronicznej ibe@ibe.edu.pl lub przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.Kontakt do Inspektora Ochrony Danych, iod@ibe.edu.pl lub 22 24 17 143.Dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji uczestników, realizacji spotkań roboczych, dokumentowania działań, archiwizacji dokumentacji. W przypadku wyrażenia chęci udziału w innych działaniach IBE, dane będziemy przetwarzać w celu wysyłki informacji na wskazany adres e-mail, na podstawie Państwa zgody. Informujemy o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie.Pełna treść obowiązku informacyjnego IBE dostępna jest pod linkiem Klauzula informacyjna W związku z realizacją działań w projekcie finansowanym w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), informujemy, że odrębnym administratorem Państwa danych jest:
1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ), który przetwarza dane w związku z realizacją FERS, w szczególności w celu monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji, publikacji, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów oraz do celów określania kwalifikowalności uczestników.
2. Minister właściwy do spraw oświaty, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP), który przetwarza dane w związku z realizacją FERS, w szczególności w celu dokonania oceny i wyboru projektów do dofinansowania, monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji, publikacji, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i kontroli oraz do celów określania kwalifikowalności uczestników.
Pełna treść obowiązku informacyjnego IZ oraz IP dostępna jest pod linkiem Klauzula informacyjna FERS