Co to są Ochotnicze Hufce Pracy?

Szanse młodych ludzi na osiągnięcie sukcesu zawodowego i życiowego są uzależnione od wielu czynników, m.in. sytuacji rodzinnej i realnych możliwości zdobycia wykształcenia. Niektórym dobry start w dorosłość mogą zapewnić Ochotnicze Hufce Pracy. Czym są i kto może z nich skorzystać?

Ochotnicze Hufce Pracy – co to?

Ochotnicze Hufce Pracy to jednostka państwowa, której celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży i wspieranie jej w zdobywaniu wiedzy i kompetencji zawodowych. W działaniach organizowanych przez OHP mogą wziąć udział przede wszystkim osoby w wieku 15–18 lat, które są w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, np. pochodzą z ubogich rodzin lub regionów dotkniętych bezrobociem. Dzięki Ochotniczym Hufcom Pracy młodzież ma szansę na lepszy start w dorosłe życie, np. przez zdobycie  zawodu, który zapewni im w przyszłości stabilne zatrudnienie. Na wsparcie mogą liczyć również osoby do 25. roku życia, które chcą się przekwalifikować lub rozwijać kompetencje niezbędne na rynku pracy.

Ochotnicze Hufce Pracy – zadania

Główne cele działania OHP są określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy. Obejmują one m.in. wsparcie młodzieży i młodych dorosłych w zdobyciu wykształcenia ogólnego i zawodowego oraz uzyskaniu pożądanych na rynku pracy kwalifikacji, jak również w realizacji potrzeb społecznych. Osiągnięcie tych celów jest możliwe dzięki współpracy z pracodawcami, prowadzeniu pośrednictwa pracy oraz organizowaniu szkoleń w ośrodkach szkolenia zawodowego.

Ważnym celem działania Ochotniczych Hufców Pracy jest również aspekt wychowawczy. Uczestnicy OHP biorą udział w przedsięwzięciach kulturalno-oświatowych oraz mają możliwość rozwijania indywidualnych pasji i zainteresowań. Wychowawcy przygotowują młodzież do samodzielnego życia, a w razie potrzeby zapewniają także pomoc psychologiczną i terapeutyczną. Działania te są realizowane zarówno w formie stacjonarnej (jeśli uczestnik mieszka w internacie OHP), jak i dochodzącej (np. gdy jest mieszkańcem domu dziecka lub domu rodzinnego).

Dlaczego warto zdecydować się na Ochotnicze Hufce Pracy?

Ochotnicze Hufce Pracy poprawiają sytuację życiową i zawodową osób, które ze względu na czynniki niezależne od nich miałyby małe szanse na osiągnięcie sukcesu. Wsparcie w nauce zawodu oraz przygotowanie do życia w społeczeństwie umożliwiają młodzieży usamodzielnienie się i poprawę jej sytuacji na rynku pracy. To także duża motywacja do dalszego rozwoju i zdobywania nowych umiejętności.

Osoby, które dzięki OHP zdobyły konkretny zawód i są gotowe do podjęcia pracy, mogą dodatkowo zwiększyć swoje szanse na znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia dzięki uzyskaniu oficjalnych certyfikatów w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Przykładowo: dla kucharza z ukończoną szkołą zawodową przydatne będą dodatkowe kwalifikacje z zakresu Przygotowania potraw grill i barbecue lub Przygotowywania potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia. Pełną listę możliwych do uzyskania certyfikatów znajdziesz na stronie ZSK.

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

 

Facebook
Twitter
LinkedIn