Kto przeprowadza walidację?

Walidacja w skrócie

Walidacja jest procesem, podczas którego eksperci z danej branży weryfikują umiejętności osoby ubiegającej się o nadanie kwalifikacji. Gdy eksperci potwierdzą, że kandydat spełnia wszystkie wymagane efekty uczenia się – czyli wie i umie to, co znajduje się w opisie kwalifikacji, o którą się ubiega – otrzymuje on stosowny certyfikat.

Osoby przeprowadzające walidację 

W szeroko rozumianej walidacji najważniejsze zadania wykonują powołani przez ministra specjaliści, którzy posiadają kwalifikację pełną na co najmniej 6 poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Eksperci pełnią rozmaite funkcje. Można podzielić ich rolę na dwie kategorie:

 • Doradcy walidacyjni — ich zadaniem jest wspieranie osób przystępujących do walidacji na wszystkich etapach tego procesu. Doradca walidacyjny, który rozpatrywał wniosek kandydata, pośredniczy między kandydatem i innymi osobami uczestniczącymi w procesie walidacji, czyli asesorami. Są to na przykład nauczyciele, trenerzy, doradcy i inni specjaliści.
 • Asesorzy walidacyjni — weryfikują efekty uczenia się osób, które podchodzą do walidacji. Dobrze znają standardy kwalifikacji zawodowych w swoich obszarach. Asesorami często zostają nauczyciele, pracownicy i pracodawcy uczestniczący w pracach komisji konsultacyjnych, których rolą jest tworzenie, modernizowanie oraz uchylanie dyplomów.

Doradcy i asesorzy — jakie wymagania muszą spełniać?

W trakcie realizacji projektów, w ramach których opracowywano koncepcję oraz propozycje poszczególnych rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zbierano i analizowano także doświadczania dotyczące funkcji doradcy oraz specjalistów oceniających osoby przystępujące do walidacji. Na tej podstawie powstały propozycje profilu kompetencyjnego doradcy oraz asesora walidacyjnego. W obydwu przypadkach osoby weryfikujące efekty uczenia się muszą posiadać odpowiednie kompetencje i być ekspertami w swojej dziedzinie. Ponadto przygotowanie ekspertów do walidacji powinno obejmować: 

 • rozumienie założeń i celu walidacji,
 • posiadanie wiedzy na temat walidacji,
 • wiedzę na temat instytucji kształcących i certyfikujących oraz instytucji rynku pracy i oferowanych przez nie usług,
 • umiejętność pozyskiwania nowych informacji,
 • zdolność stosowania metod i narzędzi pomocnych przy identyfikowaniu i dokumentowaniu kompetencji,
 • znajomość zasad weryfikacji dowodów na osiągnięcie efektów uczenia się,
 • gotowość do pracy z różnymi osobami – komunikatywność, postawa wolna od uprzedzeń, słuchanie innych i motywowani, 
 • przestrzeganie wysokich standardów etyki zawodowej,
 • doświadczenie zawodowe w branży, z której pochodzą kwalifikacje będące w zakresie działania jako doradcy walidacyjnego,
 • biegła znajomość wymagań efektów uczenia się oraz kryterium weryfikacji ustalonych dla kwalifikacji,
 • rozumienie metody i narzędzi stosowanych w celu zweryfikowania wymaganych efektów uczenia się oraz kryteriów oceny formalnej i merytorycznej dowodów poświadczających posiadanie wymaganych efektów uczenia się, ustalonych dla kwalifikacji będących w zakresie jego działania jako doradcy walidacyjnego.

Każdy doradca spełniający powyższe wymagania, będzie efektywnym wsparciem podczas walidacji. Dobrze przygotowany doradca może pełnić obowiązki asesora walidacyjnego. Przy czym doradca, który weryfikuje efekty uczenia się nie może pełnić roli asesora walidacyjnego dla osoby ubiegającej się o daną kwalifikację. Wykluczone z pełnienia funkcji doradcy lub asesora są również osoby powiązanie z kandydatem przystępującym do walidacji.

Gwarancja wiarygodności

Przedstawione wymagania dotyczą również osób, które przygotowują narzędzia wspomagające weryfikację oraz scenariusze walidacji efektów uczenia się, czyli wymagań, które należy spełnić, aby otrzymać określoną kwalifikację. Profesjonalnie przygotowany scenariusz z odpowiednio dobranymi narzędziami pozwoli dokładniej zweryfikować efekty uczenia się. Dzięki temu wzrasta wiarygodność walidacji, a osoba ubiegająca się o daną kwalifikację zyskuje pewność, że jej kompetencje są kompletne, co zwiększa jej poczucie pewności siebie na rynku pracy. To właśnie dlatego prowadzenie walidacji powierzane jest zawsze specjalistom w danej dziedzinie. Dobrze przeprowadzony proces walidacji przynosi wymierne korzyści także pracodawcom, ponieważ weryfikuje umiejętności potencjalnych kandydatów do pracy i przygotowuje ich do podjęcia zatrudnienia na danym stanowisku. 

Podobne wpisy:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Close Menu
X
Skip to content