Jak przebiega walidacja? Zobacz przykładowy scenariusz

Każdy, kto ubiega się o certyfikat zawodowy wydany w ramach ZSK, przed jego otrzymaniem musi przejść przez proces walidacji, w którym eksperci bardzo dokładnie sprawdzą jego wiedzę i umiejętności.

Walidacja nie jest typowym egzaminem szkolnym, może mieć formę weryfikacji portfolio kandydata lub obserwacji w warunkach symulowanych. Szerzej na temat walidacji przeczytasz w innych artykułach na stronie bazy wiedzy.

Etapy walidacji

Walidacja jest przejściem kandydata przez różne etapy, które mogą różnić się przebiegiem w zależności od opisu danej kwalifikacji oraz instytucji przeprowadzającej walidację. W trakcie procesu weryfikuje się umiejętności praktyczne i wiedzę, ale również identyfikuje potencjał kandydata — to czego jeszcze musi się  nauczyć. Wyróżniamy trzy następujące etapy walidacji:

Etap 1 — Identyfikowanie

To etap, który skupia się na części teoretycznej. Określa wiedzę i wstępne umiejętności. Pozwala sprecyzować czego jeszcze trzeba się nauczyć, aby uzyskać kwalifikację lub zaplanować dalszy rozwój. W pierwszym etapie kandydat przygotowuje się do etapu weryfikacji. Instytucja certyfikująca może (ale nie jest do tego zobowiązana) zapewnić wsparcie doradcy walidacyjnego, który pomaga zweryfikować, czy osoba ubiegająca się o kwalifikację posiada wystarczające kompetencje. 

Etap 2 — Dokumentowanie

Na tym etapie zbiera się dowody (dokumenty, fotografie) potwierdzające umiejętności i wiedzę. Dokumentowanie nie zawsze występuje w procesie walidacji. Wymóg ten jest zależny od kwalifikacji i instytucji certyfikującej, która przeprowadza walidację.

Etap 3 — Weryfikacja

W ostatnim etapie asesorzy (specjaliści w danej dziedzinie) sprawdzają, czy kandydat posiada wszystkie wymagane efekty uczenia się. W przypadku, gdy wszystko się zgadza, instytucja certyfikująca nadaje kwalifikację i wręcza kandydatowi certyfikat zawodowy.

Proces walidacji — przykładowy scenariusz

Poniżej opisujemy proces walidacji przeprowadzony przez ośrodek szkolenia zawodowego ICERMS w Szkocji. 

Kwalifikacja kandydata

Zarządzanie działaniami związanymi z gospodarowaniem odpadami: transport – odpady niebezpiecznie (SCQF poziom 7 i EQF poziom 5).

Poszczególne etapy walidacji: 

 • Instytucja Certyfikująca otrzymuje zawiadomienie, że kandydat chce zdobyć kwalifikację. Ustala się datę spotkania wprowadzającego i ustala się szczegóły procesu walidacji kandydata. 
 • Wprowadzenie kandydata odbywa się w miejscu pracy osoby podchodzącej do walidacji i ma na celu upewnienia się, że osoba rozumie jak będzie wyglądać proces ubiegania się o kwalifikację. 
 • Kandydat podpisuje umowę z ośrodkiem, w której wyraźnie określa się role i obowiązki każdej ze stron. Osoba kandydująca otrzymuje przewodnik po walidacji wraz z opisem kwalifikacji, o którą się ubiega. Kandydat otrzymuje również portfolio, które będzie uzupełniał o kolejne dowody w ramach poszczególnych zestawów uczenia się. 
 • Następnie kandydat podpisuje oświadczenie, że przedstawione dowody są efektem jego własnej pracy. 
 • Asesor ocenia czy miejsce pracy jest odpowiednie do weryfikacji kwalifikacji pracownika. 
 • W trakcie procesu walidacji może odbyć się kilka wizyt w miejscu pracy kandydata. Pierwsza wizytacja odbywa się po ukończeniu pierwszego zestawu efektów uczenia się. Wcześniej ustala się w jaki sposób będzie weryfikowany zestaw efektów uczenia się. 
 • Metody weryfikacji są omawiane przez asesora z kandydatem. Weryfikowana osoba gromadzi dowody w portfolio, aby potwierdzić posiadane efekty uczenia się dla poszczególnych zestawów. Rolą asesora jest dokładne sprawdzenie, czy kandydat posiada odpowiednie dowody, aby spełnić kryterium weryfikacji. Oprócz obserwacji asesora, dowodami mogą być fotografie i pozostała dokumentacja uzyskana w miejscu pracy i wywiad oraz opinie współpracowników. 
 • Podczas spotkań omawia się postępy kandydata, co wpływa na motywację do dalszego zdobywania kwalifikacji. W zależności od danej kwalifikacji proces walidacji może obejmować wiele zestawów efektu uczenia się. 
 • Podczas spotkania końcowego można dopytać o dowody z miejsca pracy, które zostały uznane za niewystarczającego lub zadać dodatkowe pytania. Asesor przed spotkaniem końcowym przegląda zebraną dokumentację i dokonuje podsumowania efektów uczenia się po ich ukończeniu. 
 • Po zakończonej wizycie tworzy się raport z weryfikacji, w którym uwzględnia się proces podejmowania decyzji. Następnie przekazuje się raport wraz z portfolio do kolejnej weryfikacji, gdzie sprawdzane są decyzje podejmowane przez asesora.
 • Ewaluator (osoba sprawdzająca raport asesora) potwierdza proces walidacji.
 • Kandydat otrzymuje certyfikat zawodowy i zostaje dodany do internetowej bazy.

Podobne wpisy:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Close Menu
X
Skip to content