Jak określa się poziom PRK dla kwalifikacji cząstkowych?

Poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) pozwalają odnieść się do poziomu kompetencji w danym zakresie, czyli podpowiadają, jaki jest poziom samodzielności osoby posiadającej określoną kwalifikację.

Poziom Polskich Ram Kwalifikacji zależy od efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji. Efekty uczenia się należy rozumieć jako zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, wymaganych od osób posiadających kwalifikacje.

Proces nadawania poziomu PRK można przedstawić w następujących punktach:

 1. Na poziomie ministerstwa następuje powołanie zespołu ekspertów,
 2. Zespół ekspertów przygotowuje rekomendację,
 3. Rada Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ewentualnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) działa w kierunku pozyskania opinii,
 4. Minister przypisuje poziom PRK.

Każda kwalifikacja włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) musi mieć przypisany poziom PRK. Przypisanie poziomów do kwalifikacji ułatwia porównywanie między sobą kwalifikacji uzyskiwanych w Polsce, a także porównywanie polskich kwalifikacji z  kwalifikacjami nadawanymi w innych krajach. Nadawanie poziomu PRK różnym rodzajom kwalifikacji cząstkowych włączonych do ZSK odbywa się według zasad jasno określonych w ustawie.

Zasady te są ważnym czynnikiem zwiększającym wiarygodność i przejrzystość kwalifikacji włączonych do ZSK oraz zapewniającym spójność całego systemu. Informacja o poziomie PRK jest umieszczana na dokumencie potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji (świadectwie, dyplomie, certyfikacie zawodowym itp.). Znak graficzny informujący o poziomie PRK jest zamieszczany wyłącznie na dokumentach potwierdzających nadanie kwalifikacji dodanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W Polsce takie oznaczenie występuje od kilku lat na świadectwie maturalnym. 

Czym są kwalifikacje cząstkowe?

Zgodnie z ustawą o ZSK kwalifikacjami cząstkowymi są: 

 • kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych, 
 • kwalifikacje rynkowe (w tym nadawane po ukończeniu innych niż studia podyplomowe form kształcenia prowadzonych przez uczelnie, instytuty naukowe PAN i instytuty badawcze), 
 • kwalifikacje uregulowane, 
 • kwalifikacje rzemieślnicze, 
 • kwalifikacje wyodrębnione w zawodach w szkolnictwie zawodowym. 

Zasady określania poziomu PRK

W ZSK określenie poziomu PRK dla kwalifikacji cząstkowych następuje na podstawie porównania wymaganych dla niej efektów uczenia się z charakterystykami poziomów w  Polskiej Ramie Kwalifikacji. Dla określania poziomu PRK nie ma znaczenia, czy wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się są osiągane w ramach zorganizowanej edukacji, czy w  inny sposób. W wyniku porównania wymaganych efektów z charakterystykami poziomów ustalony zostaje najbardziej odpowiedni dla danej kwalifikacji poziom PRK. Dlatego poziom PRK można przypisać do kwalifikacji cząstkowej, jeżeli da się porównać efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów w PRK. 

W zasadzie poziom PRK przypisuje się do kwalifikacji cząstkowych, jeżeli efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały opisane według następującej struktury: 

 1. syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się, 
 2. wyodrębnione zestawy efektów uczenia się,
 3. poszczególne efekty uczenia się w zestawach wraz z kryteriami weryfikacji osiągnięcia poszczególnych efektów uczenia się.

Wymaganie przedstawienia opisu efektów uczenia się zgodnie z powyższą strukturą nie dotyczy kwalifikacji w szkolnictwie zawodowym lub nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, a także kwalifikacji uregulowanych włączonych do ZSK na zasadach przejściowych. 

Kto określa poziom PRK kwalifikacji cząstkowych?

Kluczową rolę w decydowaniu o poziomie PRK dla kwalifikacji cząstkowych ustawa o ZSK powierza ciałom kolegialnym. Wyznaczony zespół ekspertów dokonuje porównania efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów ramy i na tej podstawie sporządza rekomendację w sprawie poziomu. Rekomendacja ta jest wiążąca dla organu podejmującego formalnie decyzję o przypisaniu poziomu PRK do kwalifikacji. Zasady funkcjonowania zespołu ekspertów oraz porównywania efektów uczenia się z charakterystykami poziomów w PRK zostały uregulowane w rozporządzeniu. 

Podobne wpisy:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Close Menu
X
Skip to content